یه روز بهم گفت:می خوام باهات دوست بشم .آخه می دونی

 

 من اینجا خیلی تنهام!

 

بهش لبخند زدم و گفتم :آره می دونم فکر خوبیه من هم خیلی تنهام...

 

یه روز دیگه بهم گفت:می خوام تا ابد باهات بمونم .آخه می دونی

 

 من اینجا خیلی تنهام !

 

بهش لبخند زدم و گفتم :آره می دونم فکر خوبیه من هم خیلی تنهام...

 

یه روز دیگه بهم گفت: می خوام برم یه جای دور جایی که هیچ

 

 مزاحمی نباشه بعد که همه چیز روبه را ه شد تو هم بیا آخه

 

 می دونی من اینجا خیلی تنهام!

 

 بهش لبخند زدم و گفتم :آره می دونم فکر خوبیه من هم خیلی تنهام...

 

یه روز تو نامه اش نوشت: من اینجا یه دوست پیدا کردم آخه

 

 می دونی من اینجا خیلی تنهام!

 

براش لبخندی کشیدم و زیرش نوشتم :آره می دونم فکر خوبیه

   من هم خیلی...
دسته ها : عاشقانه
دوشنبه سیم 10 1387
X