گفت: سلام!


گفتم: سلام!


معصومانه گفت: می مانی؟


گفتم : تو چطور؟


محکم گفت: همیشه می مانم!


گفتم: می مانم.


روزها گذشت. روزی عزم رفتن کرد. گفتم: تو که گفته بودی می مانی؟!


گفت: نمی توانم! قول ماندن به دیگری داده ام .... باید بروم!

 

پاورقی!

تفاوتهای خون و اشک 1.خون قرمزه رنگه عشقه ، اشک بیرنگه درد عشقه . 2.خون
وقتی میاد بیرون میسوزه اما اشک اول میسوزه بعد بیرون میاد. 3.خون مال زخم
جسمه ولی اشک مال زخم روحه. 4.جای زخم خون خوب میشه ولی مال اشک خوب نمیشه.
5.
خون همیشه مال درد و غمه ولی اشک بعضی وقتا مال خوشحالیه


دسته ها : عاشقانه
شنبه سوم 5 1388
X